HANSA-PARK

Sekundær navigation

Rollercoaster

Sideindhold

Parkreglement

Hjerteligt velkommen - park- og parkeringspladsreglement for besøgende i HANSA-PARK

For jer begynder der nu nogle timer fyldt med opdagelser og oplevelser i Tysklands eneste emne- og familiepark ved havet. Vi ønsker jer rigtig god fornøjelse. Vi beder jer imidlertid om at udvise hensyn over for andre og om at være forsigtige. Det er frem for alt et spørgsmål om at tage ansvar både for andre og for jer selv og at overholde de almindelige høflighedsprincipper. I bedes iagttage de efterfølgende regler nøje, der gælder på hele parkens areal (park og parkeringspladser), og der udgør forretningsgrundlaget for jeres besøg hos os.

Park- og parkeringspladsreglement

1. Parkering

På vores parkeringspladser gælder den tyske færdselslovs bestemmelser og tegn.
For at sikre en gnidningsløs trafik på området, skal parkeringsvagternes anvisninger følges til punkt og prikke på parkeringspladserne. Stil kun bilen fra jer på de markerede parkeringsområder. Parkerer I bilen uden for disse, og er den derved til stor gene for trafikken, ser vi os nødsaget til at  foranledige bilen borttransporteret for jeres egen risiko og regning. Parkeringstaksten opkræves for parkeringsområdet (parkeringspladsen), der stilles til rådighed, men ikke for overvågning af køretøjet. Vær derfor, når I forlader bilen, opmærksom på, at døre, bagagerum, vinduer og soltag er låst, og at der ikke efterlades synlige genstande i bilen. Desuden beder vi jer om ikke at efterlade dyr i bilen. For skader, der skyldes usædvanlige begivenheder som storm, hagl, eksplosion og brand og i tilfælde af tyveri eller beskadigelse af jeres køretøj igennem tredjemand, hæfter vi ikke. Er skaden forårsaget groft uagtsomt eller med fortsæt af en af vores medarbejdere, gælder dette ikke. Skadeserstatning kan imidlertid kun gøres gældende, når skaden meldes til vores medarbejdere, inden parkeringspladsen forlades.

2. Entrebillett

Fritidsparkens område må kun betrædes med gyldige entrebilletter ved de markerede indgange. Børn under 7 år har kun adgang under ledsagelse af en voksen opsynsperson. Entrebilletterne skal opbevares under opholdet og fremvises på forlangende. Endagsbilletterne gælder kun for ét besøg i den løbende sæson. Retten til at komme ind i parken ophører, når parkarealet forlades. For at komme ind igen, kræves der et gyldigt håndstempel.
Vores entrepriser er inklusivpriser og omfatter en ubegrænset afbenyttelse af alle kørende forlystelser, der er i drift, af alle shows og filmforevisninger samt mange emneattraktioner. Entreprisen er inkl. moms. De forskellige rabattyper kan ikke kombineres med hinanden.  
Personer, påvirket af alkohol eller stoffer, eller der overtræder de almindelige sikkerhedsbestemmelser under pkt. 3, kan nægtes adgang til parken eller kan bortvises fra parken uden krav på hel eller delvis tilbagebetaling af den betalte entrebillet.
Salg af gavekort eller af entre- eller fribilletter til HANSA-PARK er hverken tilladt i parken eller på parkeringspladsen.

3. Generelle sikkerhedsbestemmelser

a)     Hunde er velkomne, men skal dog være i kort snor og til enhver tid være under opsyn. I øvrigt gælder den i Slesvig-Holsten til enhver tid aktuelle Hundeforordning. Af hygiejneårsager har hunde kun adgang til parken, når deres ejere medbringer hundeposer til opsamling af hundens affald. Til showopvisninger, kørende forlystelser og særligt afmærkede parkområder har hunde ingen adgang. Andre husdyr må ikke medbringes.
b)     Myndighedernes brandforebyggende bestemmelser på parkens område skal overholdes nøje. Det er især forbudt at tænde ild. Rygning er ikke tilladt i forlystelser, venteområder, bygninger og restauranter. På parkens øvrige områder bedes rygning af hensyn til vores små gæster indskrænket til de pågældende rygezoner. I hele parken er det forbudt at grille. Grillning i Trapperlejren er kun tilladt efter forudgående reservering af grillfaciliteterne, der stilles til rådighed af parken.
c)    Med henblik på parkanlæggenes bevarelse til glæde for alle gæster bedes de besøgende holde sig til stier og pladser. Det er ikke tilladt at betræde de afmærkede scene- og forsyningsområder.
d)    Det er ikke tilladt at besidde eller bære våben eller farlige genstande (pistoler, knive, kæder, knojern etc.) på parkens område, og heller ikke at bære, anvende eller medbringe racistiske, fremmedfjendske, forfatningsfjendtlige eller andre diskriminerende eller voldsforherligende genstande af enhver art eller at udvise en sådan adfærd. Sikkerhedspersonalet er ved indgangen og i selve parken bemyndiget til at gennemføre undersøgelser af klædestykker og medbragte genstande tilhørende personer, der på grund af deres adfærd eller af andre grunde mistænkes for at medføre forbudte genstande i henhold til parkreglementet. Forbudte genstande kan inddrages. Personer, der nægter at give deres samtykke til en sådan kontrol eller inddragelse af forbudte genstande, mister uden erstatning sin tilbagetrædelsesret.
e)    Instrukser fra HANSA-PARKs medarbejdere eller andet personale med ret til håndhævelse af parkens ejendomsret bør i egen interesse altid overholdes.
f)     Unødig larm og støjende musik fra musikapparater er forbudt.
g)     Af sikkerhedshensyn er det ikke tilladt at stå på skateboard, inliners eller andet skating udstyr af enhver art på parkens område.   
h)     Motoriserede hjælpemidler af enhver art som f.eks. elscootere eller elkørestole som ortopædiske hjælpemidler må af forsikringstekniske årsager kun benyttes i parken med vores forudgående skriftlige tilladelse.
i)     Af sikkerhedshensyn er vores forlystelser kamera- og videoovervåget.
j)     Passende påklædning og fast skotøj er påkrævet. Det er ikke tilladt at indtage mad og drikkevarer i forlystelser og i indoorshows.
k)     Det er ikke tilladt at medbringe spiritus.
l)     Det er ikke tilladt at bade i søerne.

4. Afbenyttelse af fritidsparkens forlystelser og faciliteter

Faciliteter, der er i drift i fritidsparken, står til jeres rådighed inden for rammerne af den til enhver tid gyldige benyttelsesvejledning (sikkerhedshenvisninger). Alle advarsler og sikkerhedsbestemmelser, der er slået op ved indgangen til forlystelserne, samt instrukserne fra HANSA-PARKs medarbejdere skal overholdes nøje. Det er af sikkerhedshensyn ikke tilladt at medbringe løse genstande i kørende forlystelser. Herunder skal især kameraer, mobiltelefoner, nøgler og andre løse genstande pakkes godt væk inden kørslen. For genstande, der fralægges, hæfter HANSA-PARK ikke. Film- og fotooptagelser er under benyttelse af de hurtige kørende forlystelser af sikkerhedshensyn ikke tilladt. Anvendelse af GoPros og mobiltelefonkameraer under kørslen selv ved brug af brystseler, hjelmkameraer og kameraholdere af enhver art er ligeledes ikke tilladt. I alle andre forlystelser er fotooptagelser med blitz og i shows også filmoptagelser forbudt. Tilsidesættes benyttelsesvejledninger, sikkerhedshenvisninger, brugervejledninger eller instrukser fra HANSA-PARKs medarbejdere bevidst, kan dette have en udelukkelse fra afbenyttelsen af forlystelsen til følge, uden at den bortviste af denne grund kan gøre et erstatningskrav gældende. Det samme gælder for forsøg på at "mase sig frem" i den ventende kø. Den besøgende hæfter for alle skader, der opstår på grund af tilsidesættelse af benyttelsesvejledninger og advarsler som f.eks. på grund af medbragte løse genstande eller bevidste beskadigelser.
For mange kørende forlystelser gælder der af sikkerhedshensyn særlige forskrifter med hensyn til den nødvendige højde, alder og fysisk tilstand. Disse regler gælder også for handicappede gæster. HANSA-PARK har af sikkerhedshensyn ret til at udelukke enkelte personer (f.eks. på grund af højde, fysisk tilstand eller legemlige eller intellektuelle indskrænkninger) fra afbenyttelse af enkelte kørende forlystelser.
Vær venligst opmærksom på, at handicappede gæster og deres ledsagere, der opfylder alle HANSA-PARKs principielle krav og sikkerhedsbestemmelser, til trods for dette i egen interesse og på eget ansvar må afgøre endeligt, om den pågældende forlystelse er individuelt egnet til dem. Vær ligeledes opmærksom på, at ledsageren, der er ansvarlig for den handicappede, hæfter generelt for sidstnævntes handlinger.
Kørende forlystelser, shows, filmforevisninger og andre forlystelser kan benyttes så ofte, det ønskes. For ikke at forfordele ventende gæster, skal forlystelserne forlades efter hver tur og kan betrædes påny ved indgangen til disse.
Ved stærk vind, nedsat sigtbarhed, tordenvejr og særlige vejrforhold er vi berettiget til af hensyn til gæsternes sikkerhed at standse driften af enkelte faciliteter og forlystelser. Forlystelser og faciliteter kan lukkes uden forudgående varsel med henblik på renovering eller under myndighedernes kontroleftersyn. Parader og shows kan udskydes eller aflyses uden forudgående varsel. I tilfælde af svigt eller lukning af enkelte forlystelser på grund af force majeure som f.eks. strømafbrydelse, tordenvejr og storm samt på grund af servicearbejder osv. kan et krav på hel eller delvis tilbagebetaling/reducering af entreprisen ikke gøres gældende.   

5. Benyttelse af legepladser

Benyttelse af legeredskaber, legeområder eller lignende faciliteter sker på egen risiko.

6. Opsynspligt

Vi opfordrer alle forældre og gruppeledsagere til nøje at leve op til deres opsynspligt, da vi ikke kan påtage os denne. Inden for disse rammer hæfter opsynspersoner og forældre også for alle skader forårsaget af de personer, de er ansvarlige for. Hold altid godt øje med dine børn.

7. Ansvarsbegrænsning

Vi påtager os kun ansvaret for skader, der skyldes forsæt og grov uagtsomhed fra vores medarbejderes side. Vi påtager os heller intet ansvar for medbragte genstande. Ansvarsbegrænsning gælder ikke i tilfælde af fare for liv og legeme. Vi påtager os ligeledes intet ansvar for genstande, der udleveres til parkens medarbejdere, eller der fralægges i parken.

8. Skadeanmeldelse

Alle parkens faciliteter vedligeholdes og overvåges omhyggeligt. Skulle I alligevel uforskyldt være udsat for en skade, bedes denne anmeldt til informationen, inden parken forlades. Det bedes ligeledes indberettet, når der er grund til at antage, at der i forbindelse med en hændelse måske efterfølgende kan opstå en skade. Et skadeserstatningskrav er udelukket, når en mulig og rimelig skadeanmeldelse først indgår, efter at I har forladt parken.

9. Reklame og salg af varer og tjenesteydelser samt optagelser til kommercielle formål

Reklame på parkens område og på dennes parkeringspladser samt salg af varer og tjenesteydelser og foto- og filmoptagelser til kommerciel brug er kun tilladt med en forudgående skriftlig tilladelse fra forretningsledelsens side. Det samme gælder for gennemførelse af meningsundersøgelser og tællinger. Reklame og bekendtgørelser for organisationer, forbund, interesseorganisationer og egne ideer med midler af enhver art er forbudte på parkens område og dennes parkeringspladser samt i bygninger og kørende forlystelser etc. og straffes i hvert enkelt tilfælde med parkforbud, civilretlig retsforfølgning samt anmeldelse af et strafbart forhold på grund af krænkelse af husfreden.

10. HANSA-PARKs film- og fotooptagelser

I HANSA-PARK laves der film- og fotooptagelser. De pågældende områder og forlystelser afmærkes så vidt muligt forinden. Disse områder bør undgås, når det ikke ønskes, at evt. optagelser ens egen person bruges offentligt, og dette bedes i givet fald også meddelt fotograf/filmteam. Sker dette ikke, går vi ud fra, at en vederlagsfri afbenyttelse er tilladt. Vi kan også tage et foto af den besøgende, der har rejst indsigelse, for at undgå en offentliggørelse i audiovisuelle eller trykte medier eller online.

11. Ejendomsret

Fritidsparken er berettiget til uden erstatning at bortvise personer fra parken, der misligholder parkreglementet, eller der opholder sig på parkens område uden en retmæssig entrebillet. Personer, der generer andre besøgende, benytter anlæggene i modstrid med den pågældende benyttelsesvejledning, eller der ikke følger medarbejdernes instrukser, kan bortvises fra parken. Et krav på hel eller delvis tilbagebetaling af entreprisen kan ikke gøres gældende. 

Og nu ønsker vi alle en ubekymret og dejlig dag og rigtig god fornøjelse i HANSA-PARK!

Sierksdorf, 01.09.2015

marginalt sidenindhold