HANSA-PARK

Sekundärnavigation

Rollercoaster

Innehåll

Parkregler

Hjärtligt välkommen – Regler för besökare till HANSA-PARK och parkering

Nu börjar för dig några timmar med upptäckter och upplevelser i Tysklands enda tema- och familjepark vid havet. Vi önskar dig mycket nöje och glädje. Visa ständigt hänsyn och försiktighet. Det betyder främst att visa ansvar för sig själv och andra och följa artighetens spelregler. Vi ber dig att noga beakta följande regler, som gäller för hela parkområdet (parken och parkeringsplatser) och som utgör den affärsmässiga grunden för ditt besök hos oss.

Parkregler (PDF)

1. Parkering

På våra parkeringsplatser gäller de allmänna reglerna och symbolerna i den tyska vägtrafikförordningen (StVO).  
För att säkerställa störningsfri trafik på detta område måste anvisningarna från våra ordningsvakter på parkeringsplatserna noga följas. Var vänlig parkera ditt fordon endast på det avsedda parkeringsområdet. Om ditt fordon parkeras utanför detta och därvid allvarligt hindrar trafiken måste vi låta transportera bort fordonet på din risk och bekostnad. Parkeringsavgiften gäller för det till förfogande ställda parkeringsutrymmet (parkeringsplatsen) men inte för bevakning av fordonet. Se när du lämnar fordonet till att dörrar, bagageutrymme, fönster och takluckor är låsta och att inga synliga föremål lämnas kvar i bilen.  Vi ber dig också att inte lämna kvar djur i bilen. För skador som kan hänföras till extraordinära omständigheter som hagel, storm, explosioner och eld och för stöld av eller skada på ditt fordon förorsakad av andra kan vi inte lämna ersättning. Detta gäller inte om skada av grov oaktsamhet eller med uppsåt orsakats av fritidsparkens personal. Ersättning kan emellertid bara lämnas om du anmäler skadan till våra medarbetare innan du lämnar parkeringsplatsen.

2. Inträdesbiljett

Fritidsparkens område får bara beträdas med giltig inträdesbiljett och genom de markerade ingångarna. Barn som inte fyllt 7 år är bara berättigade till tillträde tillsamman med vuxen tillsynsperson. Biljetter skall behållas under besöket och på begäran framvisas. Dagsbiljetterna gäller endast för ett tillträde under pågående säsong. Rätten till tillträde utlöper när du lämnar parkens område. Återinträde är bara möjligt med giltig handstämpel på handen. Våra inträdespriser är inklusivepriser och gäller för valfritt antal nyttjanden av alla i drift varande åkattraktioner, alla shower och filmföreställningar, såväl som många temaattraktioner. Priserna är inklusive mervärdesskatt.  Olika rabatter kan inte kombineras.
Personer som är alkohol- eller drogpåverkade eller som bryter mot de allmänna säkerhetsbestämmelsernas punkt 3 kan vägras tillträde till parken eller kan utan anspråk på återbetalning eller delåterbetalning av betalt inträde utvisas ur parken.
Försäljning av presentkort, inträdes- eller fribiljetter till HANSA-PARK är varken tillåten på parkens område eller på parkeringsplatser.

3. Allmänna säkerhetsbestämmelser

a) Hundar är välkomna som gäster, men måste hållas i kort koppel och måste ständigt hållas under uppsikt. I övrigt gäller Schleswig-Holsteins hundförordning i aktuell version. Av hygieniska skäl gäller för hundars tillträde till parkområdet att dess ägare medför utrustning för att ta hand om hundavföring. Hundar har inte tillträde till shower, åkattraktioner och särskilt angivna områden i parken. Andra husdjur får inte medföras.
b) Brandskyddsföreskrifter för parkeringsområdet måste ovillkorligen beaktas. Särskilt är det förbjudet att tända eld. Rökning är i alla attraktioner och tillhörande väntområden, byggnader och restauranger förbjuden. Var vänlig rök av hänsyn till våra små gäster bara i därför avsedda rökningszoner i parkområdet i övrigt. Grillning är förbjuden inom hela parkområdet. Grillning är bara möjlig i trapperlägret vid de grillanordningar som parken ställer till förfogande, och bara efter föranmälan.
c) För att vi skall kunna hålla parken i ordning för alla gäster får besökare inte lämna vägar och platser. Markerade scen-och serviceområden får ej beträdas.
d)  Vapen eller farliga föremål (pistoler, knivar, kedjor, knogjärn etc.) får ej bäras eller innehas inom parkområdet. Man får heller inte bära, använda eller medföra rasistiska, främlingsfientliga, författningsstridiga eller på något sätt diskriminerande föremål eller föremål som förhärligar våld och inte heller uppföra sig på sådant sätt. Säkerhetstjänsten har vid inträde i parken rätt till undersökning av kläder eller medförda föremål hos personer som på grund av beteende eller andra hänvisningar kan misstänkas medföra föremål som enligt denna parkordning är förbjudna. Förbjudna föremål kan tas i förvar. Den som vägrar att medge sådan kontroll eller omhändertagande av förbjudna föremål har utan ersättningsanspråk förlorat rätten till tillträde.
e)  Anvisningar från HANSA-PARKs medarbetare eller andra som är berättigade att upprätthålla denna parkordning skall i eget intresse följas. 
f)   Avsiktligt oväsen och högljudd användning av musikapparater är förbjudet.
g) Med tanke på säkerheten för alla gäster är skateboardåkande, inlinesåkning eller användning av alla slags rollers förbjuden inom parkområdet.
h) Motordrivna rörelsehjälpmeden av alla slag såsom t.ex. elektromobiler eller elrullstolar som ortopediska hjälpmedel får av ansvarighetsskäl bara användas inom parkområdet efter vårt i förväg lämnade skriftliga medgivande.
i) Av säkerhetsskäl är våra attraktioner kameraövervakade och videoinspelade.
j) Du behöver bära lämpliga överkläder och fasta skor. Mat och dryck är förbjudna i attraktionerna och i inomhusshowerna.
k) Alkoholhaltiga drycker får inte medföras.
l) Det är förbjudet att bada i sjöarna. 

4. Användning av attraktioner och anordningar i fritidsparken

I drift varande anordningar i fritidsparken ställs till ditt förfogande inom ramen för respektive användningsregler (säkerhetsanvisningar). Alla varningsanvisningar och säkerhetsföreskrifter som finns anslagna vid ingången till attraktionerna såväl som anvisningar från HANSA-PARKs personal skall alltid följas. Lösa föremål får av säkerhetsskäl inte medföras i åkattraktionerna. Särskilt kameror, mobiler, nycklar och andra lösa föremål skall packas undan säkert före åkningen. För föremål som lagts åt sidan tar HANSA-PARK inget ansvar. Filmning och fotografering under färd med snabba attraktioner är av säkerhetsskäl inte tillåten. Förbjudna är likaså GoPro kameror och mobilkameror under färd - även vid användning av bröstrem - hjälmkameror och kamerahållare av alla slag. I alla andra attraktioner är fotografering med blixt, i showerna dessutom också videoinspelning, förbjuden. Skulle du avsiktligt inte följa anvisningar för användande, säkerhetsanvisningar, bruksanvisningar eller anvisningar från HANSA-PARKs personal kan du förbjudas att använda attraktionen utan att du från din sida har rätt till ersättning. Detta gäller även om du försöker tränga dig före i en väntande kö. Du är ansvarig för alla skador som orsakas av att du inte följer anvisningar för användning och varningsanvisningar t ex genom att medföra lösa föremål eller genom uppsåtlig skadegörelse.

För vissa attraktioner gäller av säkerhetsskäl särskilda regler vad beträffar erforderlig kroppslängd, ålder eller kroppsligt tillstånd. Dessa regler gäller även för gäster med handikapp! HANSA-PARK har rätt att av säkerhetsskäl avstänga enskilda personer (t ex p g a längd, kroppsbyggnad eller kroppsliga eller mentala handikapp) från att använda vissa åkattraktioner.

Var vänlig observera att vårdare och gäster med handikapp som uppfyller alla HANSA-PARKs grundläggande krav och säkerhetsföreskrifter måste dock på eget ansvar besluta om attraktionen är lämplig för en själv. Observera vänligen också att vårdare generellt är ansvariga för de gäster som anförtrots dem. Åkattraktioner, shower, filmvisningar och övriga attraktioner kan besökas valfritt antal gånger. För att inte missgynna väntande gäster skall man lämna attraktionerna efter varje besök och gå in igen genom ingången.    

Vid kraftig vind, nedsatt sikt, åska och speciella väderförhållanden har vi rätt att för att skydda våra besökare ställa in enstaka inrättningar och attraktioner. Attraktioner och inrättningar kan vara stängda p g a renovering eller besiktning. Parader och shower kan utan förvarning uppskjutas eller ställas in. Vid inställande resp. stängning av enstaka attraktioner p g a yttre omständigheter, t ex strömavbrott, åskväder och storm såväl som p g a underhållsarbeten o s v kan anspråk på återbetalning/sänkning av inträdespriset inte ställas.   

5. Användning av lekplatser

Lekanordningar, lekplatser och liknande anordningar användes på eget ansvar.

6. Tillsynsplikt

Vi uppmanar alla föräldrar och tillsynspersoner för grupper att uppfylla sin tillsynsplikt ordentligt, eftersom vi inte kan befria er från den. Därför ansvarar tillsynspersoner och föräldrar för alla skador som uppstår genom de personer som man har tillsyn för. Se ständigt till era barn.

7. Ansvar

Vi ansvarar endast för skador som kan hänföras till uppsåt och grov oaktsamhet från våra medarbetare. Vi tar i synnerhet inget ansvar för medförda föremål. Begränsningen av ansvarigheten gäller inte vid fara för liv och hälsa. Vi ansvarar inte för föremål som överlämnas till parkens medarbetare eller läggs åt sidan i parken. 

8. Skadeanmälan

Alla anordningar i parken vårdas och övervakas omsorgsfullt. Skulle du ändå utan egen förskyllan komma till skada, anmäl skadan till informationen innan du lämnar parkens område. Anmäl också om det finns anledning att antaga att en händelse kanske senare kan leda till att skada uppstår. Skadeståndsanspråk är uteslutna om en möjlig och erforderlig skadeanmälan göres först efter att parken lämnats.

9. Reklam och utbjudande av varor och tjänster såväl som fotografering / filmning i kommersiellt syfte

Reklam på området och på parkens parkeringsplatser såväl som utbjudande av varor och tjänster och fotografering och filminspelning med avsikt på kommersiellt nyttjande är bara tillåten med i förväg inhämtat skriftligt tillstånd från företagsledningen. Detta gäller även genomförande av opinionsundersökningar och räkningar. Reklam och tillkännagivanden för organisationer, förbund, intresseorganisationer och egna idéer med alla slags medel är förbjudna på parkens område, på parkeringsområden och i byggnader och åkattraktioner etc. och behandlas i varje enskilt fall med utvisning ur parken, civilrättsliga medel såväl som straffrättsligt åtal för hemfridsbrott.

10. Filmning och fotografering genom HANSA-PARK

I HANSA-PARK fotograferas och filmas. Berörda områden och attraktioner markeras såvitt möjligt. Var vänlig undvik dessa områden om du inte önskar att ev. upptagningar med dig offentliggörs eller meddela detta till fotografen/filmteamet. Om du inte gör detta utgår vi ifrån att användning medges utan ersättning. Vi kan även ta en bild av den person som inte önskar medverka för att på sätt undvika spridning eller användning i audiovisuella medier, tryck eller online.

11. Rätt till hemfrid

Fritidsparken har rätt att utan ersättning utvisa personer från parkens område som bryter mot parkens regler eller påträffas i parken utan giltig inträdesbiljett. Den som är till besvär för andra besökare, brukar anläggningen mot gällande regler eller inte följer parkpersonalens anvisningar kan avvisas från parkens område. Anspråk på återbetalning av inträdespriset kan inte ställas, ej heller delvis. 

Och nu önskar vi dig en sorglös och skön dag och mycket nöje i HANSA-PARK!

Sierksdorf 2016-03-24

Marginell Innehåll