HANSA-PARK Wimpel

Parkreglement

Kogge und Welle

For jer begynder der nu nogle timer fyldt med opdagelser og oplevelser i Tysklands eneste emne- og familiepark ved havet. Vi ønsker jer rigtig god fornøjelse. Vi beder jer imidlertid om at udvise hensyn over for andre og om at være forsigtige. Det er frem for alt et spørgsmål om at tage ansvar både for andre og for jer selv og at overholde de almindelige høflighedsprincipper. I bedes iagttage de efterfølgende regler nøje, der gælder på hele parkens areal (park og parkeringspladser), og der udgør forretningsgrundlaget for jeres besøg hos os.

1. Parkering

På vores parkeringspladser gælder den tyske færdselslovs bestemmelser og tegn.
For at sikre en gnidningsløs trafik på området, skal parkeringsvagternes anvisninger følges til punkt og prikke på parkeringspladserne. Stil kun bilen fra jer på de markerede parkeringsområder. Parkerer I bilen uden for disse, og er den derved til stor gene for trafikken, ser vi os nødsaget til at foranledige bilen borttransporteret for jeres egen risiko og regning. Parkeringstaksten opkræves for parkeringsområdet (parkeringspladsen), der stilles til rådighed, men ikke for overvågning af køretøjet. Vær derfor, når I forlader bilen, opmærksom på, at døre, bagagerum, vinduer og soltag er låst, og at der ikke efterlades synlige genstande i bilen. Desuden beder vi jer om ikke at efterlade dyr i bilen. For skader, der skyldes usædvanlige begivenheder som storm, hagl, eksplosion og brand og i tilfælde af tyveri eller beskadigelse af jeres køretøj igennem tredjemand, hæfter vi ikke. Er skaden forårsaget groft uagtsomt eller med fortsæt af en af vores medarbejdere, gælder dette ikke. Skadeserstatning kan imidlertid kun gøres gældende, når skaden meldes til vores medarbejdere, inden parkeringspladsen forlades.

2. Eintritt

Fritidsparkens område må kun betrædes med gyldige entrebilletter ved de markerede indgange. Børn under 7 år har kun adgang under ledsagelse af en voksen opsynsperson. Entrebilletterne skal opbevares under opholdet og fremvises på forlangende. Endagsbilletterne gælder kun for ét besøg i den løbende sæson. Retten til at komme ind i parken ophører, når parkarealet forlades. For at komme ind igen, kræves der et gyldigt håndstempel.
Vores entrepriser er inklusivpriser og omfatter en ubegrænset afbenyttelse af alle kørende forlystelser, der er i drift, af alle shows og filmforevisninger samt mange emneattraktioner. Entreprisen er inkl. moms. De forskellige rabattyper kan ikke kombineres med hinanden.  
Salg af gavekort eller af entre- eller fribilletter til HANSA-PARK er hverken tilladt i parken eller på parkeringspladsen.

3. Generelle sikkerhedsbestemmelser

Instrukser fra HANSA-PARKs medarbejdere eller andet personale med ret til håndhævelse af parkens ejendomsret og fra sikkerhedspersonalet bør i egen interesse altid overholdes.

Gæsterne opfordres til altid at forholde sig hensynsfuldt og med respekt over for alle andre. I tilfælde af krænkelser af parkreglementet, forstyrrelse af ro og orden, usømmelig adfærd, forulempelse af andre, vold, verbale udfald af enhver art samt forsætlig beskadigelse af anlæg og faciliteter kan besøgende bortvises fra området uden refundering af entréprisen.

Med henblik på parkanlæggenes bevarelse til glæde for alle gæster bedes de besøgende holde sig til stier og pladser. Det er ikke tilladt at betræde de afmærkede scene- og forsyningsområder. Det er forbudt at klatre på eller over afspærringer, hegn og mure. Det er ikke tilladt at bade i søerne og heller ikke at forrette sin nødtørft uden for toiletterne.

Passende påklædning og fast skotøj er påkrævet. Besøgende iført påklædning, der kan føre til en forveksling med HANSAPARKs medarbejdere og kunstnere, samt besøgende med påklædning, sminke eller tatoveringer, som andre gæster, især børn, kan tage anstød af, kan bortvises fra området af HANSAPARK uden refundering af entréprisen. Masker og komplette ansigtstildækninger er forbudte.  

Det er ikke tilladt at indtage mad og drikkevarer i forlystelser og i indoorshows.

Myndighedernes brandforebyggende bestemmelser på parkens område skal overholdes nøje. Det er især forbudt at tænde ild.

HANSA-PARK er principielt en røgfri park. Uden for rygeområderne er rygning - herunder også af e-cigaretter - ikke tilladt.

I hele parken er det forbudt at grille. Grillning i trapperlejren er kun tilladt efter forudgående reservering af grillfaciliteterne, der stilles til rådighed af parken. Det er ikke tilladt at medbringe grill- eller kogegrej.

Unødig larm og støjende musik fra musikapparater er forbudt. Horn, megafoner eller lignende instrumenter må ikke medbringes eller anvendes.
Af hensyn til alle gæsters sikkerhed er det ikke tilladt at stå på skateboard, inliners eller andet skating udstyr af enhver art på parkens område, ligesom det heller ikke er tilladt at medbringe eller at anvende droner eller andre fjernstyrede apparater.
Motoriserede hjælpemidler af enhver art som f.eks. elscootere eller elkørestole som ortopædiske hjælpemidler må af forsikringstekniske årsager kun benyttes i parken med vores forudgående skriftlige samtykke.
Omfangsrige og særligt store genstande som f.eks. store kufferter må ikke medbringes.

Alle gæster, der ønsker at betræde HANSA-PARK, tiltræder i egen sikkerhedsinteresse frivilligt og udtrykkeligt en mulig kontrol ved parkens sikkerhedspersonale. Kontrollerne har til formål at konstatere, om enkelte personer på grund af medbragte forbudte eller farlige genstande eller på grund af indtagelse af alkohol eller illegale rusmidler er til fare for sig selv eller andre. Tiltrædelsen omfatter undersøgelse af beklædning og medbragte tasker o.lign.

Det er ikke tilladt at besidde eller bære våben eller farlige genstande (f.eks. pistoler, knive, kæder, knojern, fyrværkeri, glasflasker, laserpointere etc.) eller andre forbudte genstande (f.eks. alkohol eller illegale rusmidler) på parkens område, og heller ikke at bære, anvende eller medbringe rassistiske, fremmedfjendske, forfatningsfjendtlige eller andre diskriminerende eller voldsforherligende genstande af enhver art eller at udvise en sådan adfærd. Sikkerhedspersonalet er ved indgangen og i selve parken bemyndiget til at gennemføre undersøgelser af klædestykker og medbragte genstande tilhørende personer, der på grund af deres adfærd eller af andre grunde mistænkes for at medføre forbudte genstande i henhold til parkreglementet. Disse genstande kan inddrages. Personer, der nægter at give deres samtykke til en sådan kontrol eller inddragelse af forbudte genstande, mister uden erstatning deres adgangsret.

Personer, påvirket af alkohol eller stoffer, eller der medbringer forbudte genstande eller overtræder de almindelige sikkerhedsbestemmelser under pkt. 3, kan nægtes adgang til parken eller kan bortvises fra parken uden krav på hel eller delvis tilbagebetaling af den betalte entrebillet.

Hunde kan medbringes, men skal dog være i kort snor og til enhver tid være under opsyn. I øvrigt gælder den i Slesvig-Holsten til enhver tid aktuelle Hundeforordning. Af hygiejneårsager har hunde kun adgang til parken, når deres ejere medbringer hundeposer til opsamling af hundens affald. Til showopvisninger, kørende forlystelser og særligt afmærkede parkområder har hunde ingen adgang. Andre dyr må ikke medbringes.

4. Benyttelse af forlystelser og faciliteter i HANSA-PARK
 
Faciliteter, der er i drift i fritidsparken (kørende forlystelser, shows og andre attraktioner), står til jeres rådighed inden for rammerne af det til enhver tid gyldige reglement (sikkerhedshenvisninger) og i henhold til formålet i deres pågældende åbningstider. Alle sikkerhedsbestemmelser, der er slået op ved indgangen til forlystelserne samt instrukser fra HANSA-PARKs medarbejdere skal overholdes nøje, og sikkerhedsfaciliteterne i de pågældende forlystelser skal anvendes tilsvarende. Inden brugen er de besøgende forpligtede til at informere sig om alle advarsler, sikkerhedsbestemmelser og sikkerhedsfaciliteter og til at danne sig et billede af deres egen fysiske helbredstilstand. Vær venligst opmærksom på, at gæster, der opfylder de principielle krav og sikkerhedsbestemmelser i de pågældende forlystelser, til trods for dette i sidste ende må afgøre på egen hånd, om forlystelsen er individuelt egnet til dem og deres helbredstilstand. Brugen af forlystelserne sker derfor på eget ansvar og risiko.

HANSA-PARK har ret til at udelukke enkelte personer (f.eks. på grund af højde, fysisk tilstand eller legemlige eller intellektuelle indskrænkninger) fra afbenyttelse af enkelte kørende forlystelser til beskyttelse af deres sundhed og deres egen sikkerhed uden erstatning.

Åbningstiderne i de enkelte forlystelser kan afvige fra HANSA-PARKs åbningstider.

Det er af sikkerhedsårsager ikke tilladt at medbringe løse genstande i kørende forlystelser. Herunder skal især kameraer, mobiltelefoner, nøgler og andre løse genstande, der kan falde ned og ramme andre gæster eller passagerer, pakkes godt væk inden kørslen. Genstande som f.eks. halstørklæder, løse beklædningsstykker og andre tekstiler, der kan vikle sig omkring hjul og aksler og derved tilføje bæreren skade eller stoppe køretøjerne, skal tages af eller sikres med egnede forholdsregler som faste hårnet eller tætliggende hjelme elles pakkes sådan væk, at de ikke længere kan være til fare. HANSA-PARK kan ikke kontrollere at løse genstande sidder eller er pakket sikkert væk. Er de pågældende genstande hverken taget af eller sikret med de omtalte forholdsregler, og er dette nemt at se for andre uden en egentlig kontrol, er en deltagelse i kørslen af sikkerhedsårsager udelukket uden krav på erstatning. For genstande, der fralægges eller medbringes, hæfter HANSA-PARK ikke.

Film- og fotooptagelser er under kørsel i hurtigtkørende forlystelser ikke tilladt af sikkerhedshensyn. Anvendelse af Gopros og mobiltelefonkameraer under kørslen selv med brystseler, hjelmkameraer og kameraholdere af enhver art er ligeledes ikke tilladt i disse. I alle andre forlystelser og shows er fotooptagelser med blitz forbudt.

Tilsidesættes reglement, sikkerhedshenvisninger, benyttelsesvejledninger eller instrukser fra HANSA-PARKs medarbejdere bevidst, kan dette have en udelukkelse fra afbenyttelse af forlystelsen til følge, uden at den bortviste af den grund kan gøre et erstatningskrav gældende. Det samme gælder for forsøg på at "mase sig frem" i den ventende kø. Den besøgende hæfter for alle skader, der opstår på grund af tilsidesættelse af benyttelsesvejledninger og advarsler som f.eks. på grund af medbragte løse genstande eller bevidste beskadigelser.

Kørende forlystelser, shows, filmforevisninger og andre forlystelser kan benyttes så ofte, det ønskes. For ikke at forfordele ventende gæster, skal forlystelserne forlades efter hver tur og kan betrædes påny ved indgangen til disse.

Ved stærk vind, nedsat sigtbarhed, tordenvejr og særlige vejrforhold er vi berettigede til af hensyn til gæsternes sikkerhed at standse driften af enkelte faciliteter og forlystelser. Desuden kan attraktioner og faciliteter af tekniske eller organisatoriske årsager eller på grund af TÜV-kontroller lukkes også uden forudgående varsel, ligesom parader og shows kan udskydes eller aflyses. I alle disse tilfælde eller ved lukning af hele området på grund af force majeure som f.eks. strøm- eller vandafbrydelse, tordenvejr og storm samt på grund af tekniske eller organisatoriske årsager, som parken hverken forsætligt eller groft uforsvarligt er ansvarlig for, kan et krav på hel eller delvis tilbagebetaling/reducering af entreprisen ikke gøres gældende.
 
Benyttelse af legeredskaber, legeområder eller lignende faciliteter sker på egen risiko. Alle advarsler og brugsbetingelser skal overholdes.

5. Opsynspligt

Vi henviser alle forældre, ledsagere og opsynspersoner for børn og grupper til at efterkomme deres opsynspligt omhyggeligt, da vi ikke kan fritage dem fra denne. Opsynspersoner og forældre hæfter for alle skader forårsaget af de personer, de er ansvarlige for. Hold altid godt øje med dine børn.

6. Ansvarsbegrænsning

Vi påtager os kun ansvaret for skader, der skyldes forsæt og grov uagtsomhed fra vores medarbejderes side. Ansvarsbegrænsning gælder ikke i tilfælde af fare for liv og legeme. Vi påtager os intet ansvar for genstande, der medbringes, der udleveres til parkens medarbejdere, eller der fralægges i parken.

7. Skadeanmeldelse

Alle parkens faciliteter vedligeholdes og overvåges omhyggeligt. Skulle I alligevel uforskyldt være udsat for en skade, bedes denne anmeldt til informationen, inden parken forlades. Det bedes ligeledes indberettet, når der er grund til at antage, at der i forbindelse med en hændelse måske efterfølgende kan opstå en skade. Et skadeserstatningskrav er udelukket, når en mulig og rimelig skadeanmeldelse først indgår, efter at I har forladt parken.

8. Reklame og salg af varer og tjenesteydelser samt optagelser til kommercielle formål

Reklame på parkens område og på dennes parkeringspladser samt salg af varer og tjenesteydelser og foto- og filmoptagelser til kommerciel brug er kun tilladt med en forudgående skriftlig tilladelse fra forretningsledelsens side. Det samme gælder for gennemførelse af meningsundersøgelser og tællinger. Reklame og bekendtgørelser for organisationer, forbund, interesseorganisationer og egne ideer med midler af enhver art er forbudte på parkens område og dennes parkeringspladser samt i bygninger og kørende forlystelser etc. og straffes i hvert enkelt tilfælde med parkforbud, civilretlig retsforfølgning samt anmeldelse af et strafbart forhold på grund af krænkelse af husfreden.

9. Videoovervågning / film- og fotooptagelser

HANSA-PARK er som stort forsamlings- og forlystelsessted i henhold til § 4, stk. 1, pkt. 2, nr. 1 i den tyske persondatalov videoovervåget. De besøgendes, medarbejdernes og anlæggenes sikkerhed og beskyttelse prioriteres i den forbindelse meget højt. Informationerne knyttes ikke til bestemte personer. Optagelserne slettes automatisk, når der ikke foreligger indberetninger om evt. hændelser. Ansvaret bærer HANSA-PARK.

I HANSA-PARK laves der film- og fotooptagelser. De pågældende områder og forlystelser afmærkes så vidt muligt forinden. Undgå venligst disse områder eller tal med vores medarbejdere.

På de kørende forlystelser Vildtvandsbanen, Forbandelsen fra Novgorod, KÄRNANs ed, Midgårdsormen, Crazy Mine, Den lille Zar og Safari-Jeeps optages der automatisk erindringsfotos af passagererne, der efterfølgende gemmes og sælges. Med benyttelse af forlystelsen giver passageren sit samtykke til fremgangsmåden.

Private foto- og filmoptagelser er tilladt, medmindre det generer eller forstyrrer andre gæster. Optagelser af enhver art i kommercielt øjemed kræver HANSA-PARKs forudgående, skriftlige samtykke.

10. Ejendomsret

I HANSA-PARK laves der film- og fotooptagelser. De pågældende områder og forlystelser afmærkes så vidt muligt forinden. Et krav på hel eller delvis tilbagebetaling af entreprisen kan ikke gøres gældende.

Vi ønsker jer god fornøjelse i HANSA-PARK!

Sierksdorf, 28.03.2020